Autor: Borràs de Palau, Joan (1868-1953)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Barcelonines (1903)

Any de composició: 1908

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 5 V mixtes. (versió a 6 V mixtes)

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Dotesio.

Ubicació del manuscrit: Arxiu federació Cors de Clavé

Observacions: Traducció al castellà, El hilador de Oro, per J. Navarro Porcel.

Tornar